top of page
christmas-tree-with-cones-city-street-illuminated-with-garland copy.jpg

Smo mlado podjetje, katerega ustanovitelji v letih nismo tako mladi kot v srcu. Tako zaposleni kot partnerji so tudi sami nekdanji športniki, zdaj pa navdušeni rekreativci, skratka športni navdušenci.

Pravila nagradne igre

SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen


Organizator nagradne igre je družba Befine-Pro doo, Križ 249, 6210 Sežana matična številka: 8628050000, ID za DDV SI97591971 (v nadaljnjem besedilu Družba in organizator).


Elektronski naslov Družbe: info@befine-pro.si


Vsi, ki pristopijo k nagradnim igricam, s sodelovanjem v celoti sprejemajo ta Pravila, tako da so z njimi seznanjeni, ter se s sodelovanjem v nagradnih igrah pod pogoji, kot izhajajo iz Pravil, v celoti strinjajo.

 


NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE


2. člen


Namen nagradne igre, ki jo prireja Organizator, je:
vzpodbujati zdrav način življenja ter kakovostno, ustvarjalno in predvsem povezovalno preživljanje prostega časa. Z želimo, da se ljudje vzpodbudijo, da si vsaj pol ure na dan, vzemite čas za sprostitev, odklopi skrb in maksimalno uživa.
Z akcijo si želimo tudi okrepiti sodelovanje z osebami, katerih poslanstvo je poleg športne aktivnosti podpiranje zdravega življenjskega in kreativnega sloga nasploh.


POGOJI ZA SODELOVANJE


3. člen  


Udeleženci nagradne igre smejo biti vse fizične osebe starejše od 15 let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v nagradnih igrah v času trajanja. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnih iger.


Vsak udeleženec sme sodelovati v nagradni igri le v svojem zadnjem imenu, s sodelovanjem v nagradni igri udeležencev podpira, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi zadnji osebni podatki, ter da se strinjajo s temi Pravili.

 

 


ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI


4. člen  


Vsebine, ki bodo po mnenju Organizatorja, oziroma Družbe žaljive, neprimerne ali drugače protipravne, bodo odstranjene in izbrisane in se ne bodo upoštevale v žrebu.


Udeleženec sme kadarkoli do konca nagradne igre in žrebanja preklicati sodelovanje v nagradnih igrah. Preklic mora zahtevati pisno z elektronskim sporočilom na elektronski naslov organizatorja. V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnih igricah, prav tako se v nobenem namenu ne uporablja in obdelati svoje osebne in druge podatke, pridobljene v nagradnih igricah.


5. člen

Nagradna igra poteka preko družbenih omrežij Družbe (Instagram in Facebook), pravila nagradne igre pa bodo objavljena na spletni strani Družbe.

NAGRADNI SKLAD


6. člen

Nagradni sklad sestavljajo naslednje nagrade:
Darilni paketi s promocijskimi artikli Challanger in artikli sodelujočih zunanjih partnerjev.


Ena fizična oseba je upravičena le do ene nagrade. V kolikor se v nadaljevanju žrebanja ponovno izžreba druga prijava iste osebe, takšna prijava ne daje pravice do nagrade.


Dobitnik nagrade v enem od predhodnih dnevnih žrebanj, niti na podlagi drugih pravilnih prijav v nagradno igro, ne more biti prejemnik nagrad v naslednjih dnevnih žrebanjih.


Komisija je preverila, ali je nagrajenec sodeloval v nagradnih igrah skladno s temi Pravili. V primeru, da se njegova prijava kaže kot neveljavna na podlagi pravil, se izžreba novi nagrajenec.


7. člen

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije ter nagrajencev (ime, priimek in naslov nagrajenca, leto rojstva ter naziv nagrade posameznega nagrajenca). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik hrani Družba.

NAGRAJENCI


8. člen

Imena nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 8 dneh po žrebanju na družbenih omrežjih Družbe.


Nagrajenci bodo o dobljeni nagradi  obveščeni pisno in po potrebi tudi telefonsko, v roku 8 dni od posameznega žrebanja.

 

 

PREVZEM NAGRAD


9. člen

Nagrajencem, ki izpolnjuje pogoje v skladu s Pravili, bo omogočen prevzem  nagrade v roku 30 dni od dneva prejmete pisna obvestila o upravičenosti do nagrad. 


Nagrajenec mora posredovati organizatorju vse potrebne podatke za predajo nagrad, naslov stalnega prebivališča v roku 7 dni od prejema obvestil o upravičenosti do nagrad, poslanih s strani organizatorja. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.


Če organizator nagrajenca zaradi izročitvenih nagrad potrebuje dodatne podatke, jih mora vzdrževati sporočiti v roku 5 delovnih dni od datuma prejema zahteva za predložitev podatkov, sicer ima organizator nagradne igre pravico, da nagrade nagrajencu ne podelijo.


Če nagrajenec ne prevzame nagrade v navedenem roku, ga organizator pisno obvesti in mu odredi naknadni rok 15 dni za prevzem nagrad. V primeru, da nagrajenec niti v naknadnem roku ne prevzame nagrade, izgubi pravico do prejema nagrade.


Organizator sme udeleženca izključiti iz nagradne igre, ter zahtevati vračilo že podeljene nagrade oz. sprejeti odločitev, da se nagrada ne podeli, če organizator utemeljeno sklepa, da udeleženec ni spoštoval Pravil nagradne igre oz. na kakršen koli drugi način krši katero koli pravilo nagradne igre ali določila veljavne zakonodaje.

 

 

 

PRENEHANJE OBVEZNOSTI


10. člen  

V trenutku prevzema nagrad, oziroma po potrebi s podpisom posebnih pogodbe ali izjave o prevzemu nagrad, prenehajo vse obveznosti Organizatorja in/ali Družbe do nagrajenca. Organizator ali Družba ne krijeta zavarovanja ali zaradi drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezna za vzdrževanje ob urejanju odgovornosti pristojnih organov. Organizator in/ali Družba ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih ima nagrajenec za nagrade in ki ostanejo kot posledica dejanj dejavnosti ali tretjih oseb, ki organizira in izvaja svoje obveznosti v zvezi z nagradno igro.


 


PREKINITEV NAGRADNE IGRE


11. člen


Nagradna igra se sme prekiniti samo v primeru nastanka okoliščin, za katerega Organizator in/ali Družba ne odgovarja, oz.  katerih nastanka ni mogoče preprečiti, odpraviti, ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne igre, obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

 

 


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; PRAVICA ZA OBJAVLJANJE PODATKOV O UDELEŽENCIH


12. člen  

S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženci soglašajo in dovoljujejo, da se organizator v Družbi brez nadomestila uporablja v javnih objavah v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video materialu za promocijske namene njihove osebne podatke: ime, priimek, naslov, fotografijo, video material v druge podatke, ki mu jih udeleženec ponudi na razpolago. Na poziv Organizatorja ali Družbe bo nagrajenec dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.


Družba kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev ter nagradnih nagradnih iger zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev v nagradnih igrah in nagrajencev le za izvedbo nagradnih iger v promocijskih namenah v skladu s Pravili.


Udeleženec soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo tudi za anonimno (nepersonalizirano) analizo in statistiko dostavljenih podatkov. 


Ob prijavi nagradne igre je imela možnost udeleženca na posebno zahtevo, Družba z aktivnimi soglasnimi podatkovnimi dejanji daje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in profiliranje, uporaba podatkov pri povezanih družbah organizatorja itd.) in bo, v kolikor to želi, določene tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo v točno navedenih v drugih namenih.


Tako dano privolitev sme udeleženec kadarkoli umakniti tako, da Družbi po navadni ali elektronski pošljemo zahtevo, na naslov oziroma e-naslov, ki je navedena na spletni strani Družbe.


Družba uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotavlja udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov, ter je dolžan Družbo ali Organizatorja pravočasno obvestiti o morebitnih spremembah teh podatkov.
Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Družba, ter ima z pogodbo pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko Družba obdeluje podatke na podlagi zadnjega zakonitega interesa, zlasti če Družba uporablja osebne podatke za neposredno trženje.
Za uveljavljanje pravic v obveznostih, ki se uporabljajo pri uporabi osebnih podatkov, naj Udeleženec piše Družbi na elektronski naslov ali naslov sedeža Družbe oziroma ravna po navedbah v prejetem promocijskem gradivu.


Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da sme Družba posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupanja Organizatorju. Organizator sme  osebne podatke obdelovati skladno veljavno zakonodajo, ter z opredeljenimi nameni, ki so sledeči; izvedba nagradne igre, žrebanje in podelitev nagrad ter obveščanje udeležencev o pomembnih nagradnih igrah in nagrajencev o prejetih nagradi.


Osebni podatki se uporabljajo in hranijo vse do preklica strani udeležencev v skladu s Pravili, razen če zakon določa drugače.


Udeleženci smejo v vsakem trenutku zahtevati izbris ali prekinitev uporabe njihovih osebnih podatkov za posamezen namen. V kolikor takšen čas zahtevek vloži v trajanje nagradne igre in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za potrebe nagradnih iger, prenehajo sodelovati v nagradnih igrah.


Organizator si bo prizadeval za izvajanje vseh razumnih uporabnih ukrepov in ukrepov, da se osebni podatki udeležencev v nagradnih igrah obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavnim zakonom.


Z drugimi podrobnostmi, povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem svojih pravic, se udeleženci poznajo v pravilni zasebnosti in politiki piškotkov, ki so objavljeni na spletnem mestu Družbe.

 

 


DOKUMENTACIJA

13. člen


Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani Organizator oziroma Družba, odvisno od imena hrambe, in sicer se:


- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre in Pravila hranijo v prostorih Družbe pet (5) let;
- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija)
  hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.


Po preteku zgoraj navedenih rokov Organizator oziroma Družba dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.
 


KONČNE DOLOČBE

14. člen


Vsak, ki sodeluje v nagradnih igricah, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v teh Pravilih in potrjevanju, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih, ter ravnanjem z njimi.  


Organizator in/ali Družba ne odgovarja za zapoznele, nepopolne, ali drugače neustrezne prijave v nagradno igro.
Odločitev Družbe o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilnih povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.


V primeru kakršnih koli sporov ali nejasnosti so to pravila za prvotno obliko glede na vse morebitne druge objave, bodisi v tiskanih, elektronskih ali drugih drugih.


Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni Družbe.  


Organizator nagradnih iger zagotavlja pravico do spremembe pravil, ki zahtevajo pravne, tehnične ali komercialne razloge. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo obvestilo o udeležbi z objavljeno na spletni strani Družbe v zapiskih, kjer so navedena pravila nagradne igre.


Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja tudi ne odgovarja za nobene zahteve iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi posebej odobren in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih udeleženci posredujejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah, posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook.  


Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke in sumi, da je zlorabil nagradno igro.


Vse osebe, povezane z nagradno igro soglašajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za odločanje v zadevi resnično pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dne sprejema.


Sežana, 23.11.2021

NAZAJ

bottom of page