top of page
sustainability_ozadje.png

SPREJMI IZZIV, IGRAJ ZELENO!
Zeleni izzivi v športu

Ustvarjalni natečaj za otroke in najstnike

green_challange-logo_white+green.png

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V LIKOVNEM NATEČAJU

SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen


Organizator nagradne igre je družba Befine-Pro d.o.o., Križ 249, 6210 Sežana matična številka: 8628050000, ID za DDV SI97591971 (v nadaljnjem besedilu Družba in organizator).


Elektronski naslov Družbe: info@befine-pro.si

 

»Družba« in »Organizator« & Vsi, ki pristopijo k likovnem natečaju, s sodelovanjem v celoti sprejemajo ta Pravila in pogoje za sodelovanje v likovnem natečaju, so z njimi seznanjeni, ter se s sodelovanjem pod pogoji, kot iz Pravil izhajajo, v celoti strinjajo.

 


NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE


2. člen


Namen nagradne igre, ki jo prireja Organizator, je:
 

  • spodbujanje mladih k pozitivnem razmišljanju o športu in njegovih pozitivnih vrednotah;

  • zavedanje, da je šport povezan z ekologijo, odpadki itd.;

  • spodbujanje mladih k razvijanju svojih ustvarjalnih spretnosti in razmišljanju izven ustaljenih okvirov, da postanejo bolj ozaveščeni in odgovorni posamezniki, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju svoje skupnosti in planeta kot celote;

  • poudarjanje pomena okoljske ozaveščenosti in trajnostnega razvoja v športu ter spodbujanje uporabe trajnostne prakse pri športnih dejavnostih.

Rok za oddajo likovnih del je od torka, 9. maja, do vključno srede, 31. 5. 2023. Likovna dela pošljite na naslov: Befine-Pro d.o.o., Križ 249, 6210 Sežana ali nas kontaktirajte za osebni prevzem na tjasa.brajdih@challanger.com.


POGOJI ZA SODELOVANJE


3. člen 

 

V likovnem natečaju lahko sodelujejo mladi ustvarjalci do dopolnjenega 15. leta starosti. Ker so sodelujoči mlajši od 15 let, jih mora prijaviti in zastopati polnoletna oseba, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa mladoletno osebo (mentor v osnovni šoli). Prijave na natečaj lahko oddajo samo starši, skrbniki ali mentorji v osnovni šoli.

 

 


ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI


4. člen 

Vsako oddano likovno delo bo pregledano. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da med pregledom izloči likovna dela, ki: so žaljiva, so politično, moralno, etično ali drugače sporna, ter/ali ne vsebujejo smiselnih podob. Tudi v drugih primerih, če vsebina likovnega dela kakorkoli nasprotuje interesom organizatorja, ima strokovna komisija organizatorja diskrecijsko pravico, da delo izloči. Če delo ni izločeno, pomeni, da ga je komisija ocenila kot ustrezno likovno delo, ki sodeluje v likovnem natečaju.

 

Zmagovalno idejo bo izbrala komisija, sestavljena iz predstavnikov organizatorjev in likovne pedagoginje. Ključni kriteriji ocenjevanja so ustvarjalnost, povezanost motiva s športom in pozitivno sporočilnostjo. Najboljša likovna dela bodo nagrajena s praktičnimi nagradami.

Ocenjevanje likovnih del, ki ne bo javno, se bo izvedlo najkasneje v 30 dneh od zaključka likovnega natečaja. Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma ocenjevanja. Ocena komisije glede nagrajencev likovnega tečaja je dokončna, pritožba zoper izbor ni mogoča. 

Sodelujoči prenaša na organizatorja naslednje avtorske pravice:

  • pravico distribuiranja avtorskih del ali delov avtorskih del v najširšem smislu;

  • pravico reproduciranja avtorskih del ali delov avtorskih del, vključno z reproduciranjem avtorskih del v elektronski in/ali digitalni in/ali kakršnikoli drugi obliki, ne glede na medij, na katerega se avtorska dela reproducirajo, kar obsega tudi pravico shranitve in reproduciranja v kakršnikoli elektronski obliki, pravico reproduciranja fonogramov in videogramov ter pravico do tonskega in vizualnega snemanja, vse navedeno v celotnem in najširšem mogočem obsegu, kot jo predvideva in omogoča veljavna zakonodaja;

  • pravico javnega prenašanja avtorskih del ali delov avtorskih del v celotnem in najširšem mogočem obsegu, kot jo predvideva in omogoča veljavna zakonodaja;

  • pravico javnega prikazovanja avtorskih del ali delov avtorskih del, kar omogoča naročniku, da z vsemi poznanimi tehničnimi sredstvi priobči javnosti avtorska dela ali dele avtorskih del, v celotnem in najširšem mogočem obsegu, kot jo predvideva in omogoča veljavna zakonodaja;

  • pravico do predelave in/ali avdiovizualne priredbe, da lahko naročnik izvede kakršnekoli predelave in/ali avdiovizualne priredbe, ki jih potrebuje za izvajanje poslovne dejavnosti. Izvajalec pri tem dovoljuje najširši mogoči obseg predelave in/ali avdiovizualne priredbe, in sicer tako v smislu spremembe posameznega avtorskega dela kakor tudi tako, da vsa navedena avtorska dela spreminja po velikosti, barvah, obliki, pozicijah, materialih, v katerih se pojavlja, ali pojavnih oblikah oziroma na kakršenkoli drug način – t. i. prava predelava, in tudi na način, da se bodisi spremenjena avtorska dela bodisi nespremenjena avtorska dela ter nespremenjene izvedbe avtorskih del ali dele teh del vključi v druga dela (oglasna sporočila, embalaža izdelkov, avdiovizualna dela, ilustracije ipd.) – t. i. predelava zaradi vključitve. 

NAGRADNI SKLAD


5. člen

Nagradni sklad sestavljajo naslednje nagrade:
Darilni paketi s Challanger promocijskimi artikli in artikli sodelujočih zunanjih partnerjev.


Ena fizična oseba je upravičena le do ene nagrade. 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov sodelujočega oziroma nagrajenca, ali če ugotovi, da je sodelujoči oziroma nagrajenec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali če ugotovi, da je sodelujoči oziroma nagrajenec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja) povečal možnost za nagrado. 

Nagrade ni mogoče zamenjati oz. zahtevati v denarni vrednosti ali prenesti na tretjo osebo.

 

PREVZEM NAGRAD


6. člen

Nagrajencem, ki izpolnjujejo pogoje po teh Pravilih, bo omogočen prevzem  nagrade v roku 30 dni od dneva prejema pisnega obvestila o upravičenosti do nagrade. 


Mentor nagrajenca mora posredovati organizatorju vse potrebne podatke za predajo nagrade, v roku 7 dni od prejema obvestila o upravičenosti do nagrade, poslanega s strani organizatorja. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.


Če organizator od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje kakršne koli dodatne podatke, jih mora nagrajenec oz. njegov mentor sporočiti v roku 5 delovnih dni od datuma prejema poziva za predložitev podatkov, sicer ima organizator natečaja pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli.

 

 

PRENEHANJE OBVEZNOSTI


7. člen 

V trenutku prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja in/ali Družbe do nagrajenca. Organizator oziroma Družba ne krijeta stroškov zavarovanja ali katerih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za nagrajenca ob urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih. Organizator in/ali Družba ne prevzemata nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih ima nagrajenec po vročitvi nagrade.


 


PREKINITEV NAGRADNE IGRE


8. člen


Natečaj se sme prekiniti samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator in/ali Družba ne odgovarjata, oziroma katerih nastanka ni mogoče preprečiti, odpraviti, ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi natečaja obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


9. člen

S sodelovanjem na natečaju, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju: prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili natečaja ter se z njimi izrecno strinja.  

 

Organizator bo osebne podatke sodelujočih v nagradni igri (ime in priimek starša ali skrbnika, ime otroka, e-pošta, telefonska številka) vpisal v svojo zbirko za namen izvedbe nagradne igre. Osebni podatki sodelujočih, razen podatkov o nagrajencih, se po zaključku natečaja hranijo še 5 let. Podatke o sodelujočih, ki postanejo nagrajenci nagradne igre (ime in priimek starša ali skrbnika, ime otroka, e-pošta, telefonska številka), bo organizator hranil 2 leti.  

 

Organizator bo kot upravljavec osebnih podatkov vse osebne podatke sam ali prek pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.  

 

S prijavo je sodelujoči seznanjen in daje izrecno privolitev, da organizator podatke obdeluje in uporablja za namen izvajanja nagradne igre oz. podelitve nagrade (ime, priimek, e-pošta, ime otroka, telefonska številka). S prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo svojih podatkov na spletnih straneh organizatorja. Če bo z nagrajencem opravljen intervju, bo organizator zakonitega zastopnika nagrajenca predhodno zaprosil za privolitev.  

 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen svojim pogodbenim obdelovalcem.  

 

Posameznik lahko kadarkoli delno ali v celoti prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Pisno zahtevo lahko pošlje na E-naslov: info@befine-pro.si.

 

 


DOKUMENTACIJA

10. člen


Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani Organizator oziroma Družba, odvisno od namena hrambe, in sicer se:


- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo likovnega natečaja in ta Pravila hranijo v prostorih Družbe pet (5) let;
- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija)  hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.


Po preteku zgoraj navedenih rokov Organizator oziroma Družba dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.
 


KONČNE DOLOČBE

11. člen


Vsak, ki sodeluje v natečaju, sprejema vse pravice in obveznosti opredeljene v teh Pravilih in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov, ter ravnanjem z njimi. 


Organizator in/ali Družba ne odgovarjata za zapoznele, nepopolne, ali drugače neustrezne prijave v nagradno igro. Odločitev Družbe o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.


V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna glede na vse morebitne druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.


Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni Družbe. 


Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani Družbe v zapiskih, kjer so navedena pravila likovnega natečaja.


Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke in sumi, da je zlorabil likovni natečaj.


Vse osebe, povezane z nagradno igro soglašajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem pričetka likovnega natečaja.


Sežana, 9. 5. 2023

bottom of page