top of page
christmas-tree-with-cones-city-street-illuminated-with-garland copy.jpg
I CHALLANGE YOU

Pravila nagradne igre

SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen


Organizator nagradne igre je družba Befine-Pro d.o.o., Križ 249, 6210 Sežana matična številka: 8628050000, ID za DDV SI97591971 (v nadaljnjem besedilu Družba in organizator).


Elektronski naslov Družbe: info@befine-pro.si


Vsi, ki pristopijo k nagradni igri, s sodelovanjem v celoti sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni, ter se s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji kot iz Pravil izhajajo, v celoti strinjajo.

 


NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE


2. člen


Namen nagradne igre, ki jo prireja Organizator, je:
vzpodbujati zdrav način življenja ter kakovostno, ustvarjalno in predvsem povezovalno preživljanje prostega časa. Z izzivom želimo ljudi vzpodbuditi, da si vzamejo vsaj pol ure dnevno, se medtem sprostijo, odklopijo od skrbi in maksimalno uživajo.
Z akcijo si želimo tudi okrepiti sodelovanje z osebami, katerih poslanstvo je poleg športne aktivnosti podpiranje zdravega življenjskega in kreativnega sloga nasploh.


POGOJI ZA SODELOVANJE


3. člen 


Udeleženci nagradne igre smejo biti vse fizične osebe starejše od 15 let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v nagradni igri v času njenega trajanja. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.


Vsak udeleženec sme sodelovati v nagradni igri le v svojem lastnem imenu, s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi Pravili.

 

 


ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI


4. člen 


Vsebine, ki bodo po mnenju Organizatorja, oziroma Družbe žaljive, neprimerne ali drugače protipravne, bodo odstranjene in izbrisane in se ne bodo upoštevale v žrebu.


Udeleženec sme kadarkoli do konca nagradne igre in žrebanja preklicati sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati pisno z elektronskim sporočilom na elektronski naslov organizatorja. V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, prav tako pa se v noben namen ne smejo uporabiti in obdelati njegovi osebni in drugi podatki, pridobljeni v nagradni igri.


5. člen

Nagradna igra poteka preko družbenih omrežij Družbe (Instagram in Facebook), pravila nagradne igre pa bodo objavljena na spletni strani Družbe.

NAGRADNI SKLAD


6. člen

Nagradni sklad sestavljajo naslednje nagrade:
Darilni paketi s Challanger promocijskimi artikli in artikli sodelujočih zunanjih partnerjev.


Ena fizična oseba je upravičena le do ene nagrade. V kolikor se v nadaljevanju žrebanja ponovno izžreba druga prijava iste osebe, takšna prijava ne daje pravice do nagrade.


Dobitnik nagrade v enem od predhodnih dnevnih žrebanj, niti na podlagi drugih pravilnih prijav v nagradno igro, ne more biti prejemnik nagrade v nadaljnjih dnevnih žrebanjih.


Komisija bo preverila, ali je nagrajenec sodeloval v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, da se njegova prijava izkaže kot neveljavna na podlagi teh Pravil, se izžreba novi nagrajenec.


7. člen

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije ter nagrajencev (ime, priimek in naslov nagrajenca, leto rojstva ter naziv nagrade posameznega nagrajenca). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik hrani Družba.

NAGRAJENCI


8. člen

Imena nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 8 dneh po žrebanju na družbenih omrežjih Družbe.


Nagrajenci bodo o dobljeni nagradi  obveščeni pisno in po potrebi tudi telefonsko, v roku 8 dni od posameznega žrebanja.

 

 

PREVZEM NAGRAD


9. člen

Nagrajencem, ki izpolnjujejo pogoje po teh Pravilih, bo omogočen prevzem  nagrade v roku 30 dni od dneva prejema pisnega obvestila o upravičenosti do nagrade nagrade. 


Nagrajenec mora posredovati organizatorju vse potrebne podatke za predajo nagrade, naslov stalnega prebivališča v roku 7 dni od prejema obvestila o upravičenosti do nagrade, poslanega s strani organizatorja. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.


Če organizator od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje kakršne koli dodatne podatke, jih mora nagrajenec sporočiti v roku 5 delovnih dni od datuma prejema poziva za predložitev podatkov, sicer ima organizator nagradne igre pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli.


Če nagrajenec ne prevzame nagrade v navedenem roku, ga organizator pisno obvesti in mu odredi naknadni rok 15 dni za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec niti v naknadnem roku ne prevzame nagrade, izgubi pravico do prejema te nagrade.


Organizator sme posameznega udeleženca izključiti iz nagradne igre, ter zahtevati vračilo že podeljene nagrade oz. sprejeti odločitev, da se nagrada ne podeli, če organizator utemeljeno sklepa, da udeleženec ni spoštoval Pravil nagradne igre oz. na kakršen koli drugi način krši katero koli pravilo nagradne igre ali določila veljavne zakonodaje.

 

 

 

PRENEHANJE OBVEZNOSTI


10. člen 

V trenutku prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja in/ali Družbe do nagrajenca. Organizator oziroma Družba ne krijeta stroškov zavarovanja ali katerih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za nagrajenca ob urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih. Organizator in/ali Družba ne prevzemata nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih ima nagrajenec po vročitvi nagrade in ki nastanejo kot posledica dejanj Agencije ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z nagradno igro.


 


PREKINITEV NAGRADNE IGRE


11. člen


Nagradna igra se sme prekiniti samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator in/ali Družba ne odgovarjata, oziroma  katerih nastanka ni mogoče preprečiti, odpraviti, ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

 

 


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; PRAVICA ZA OBJAVLJANJE PODATKOV O UDELEŽENCIH


12. člen 

S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženci soglašajo in dovoljujejo, da sme Organizator in Družba, brez nadomestila uporabljati in javno objavljati v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video materialu za promocijske namene njihove osebne podatke: ime, priimek, naslov, fotografijo, video material in druge podatke, ki mu jih udeleženec ponudi na razpolago. Na poziv Organizatorja ali Družbe bo nagrajenec dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.


Družba kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev ter nagrajencev nagradne igre zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev v nagradni igri in nagrajencev izključno za izvedbo nagradne igre in promocijske namene v skladu s Pravili.


Udeleženec soglaša da se njegovi osebni podatki smejo uporabiti tudi za anonimno (nepersonalizirano) analizo in statistiko dostavljenih podatkov. 


Ob prijavi na nagradno igro bo imel udeleženec možnost na posebno zahtevo, Družbi z aktivnim pritrdilnim dejanjem dati soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in profiliranje, uporabo podatkov pri povezanih družbah organizatorja itd.) in bo, v kolikor to želi, zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo v točno navedene in druge namene.


Tako dano privolitev sme udeleženec kadarkoli umakniti tako, da Družbi po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo, na naslov oziroma e-naslov, ki sta navedena na spletni strani Družbe.


Družba uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov, ter je dolžan Družbo ali Organizatorja pravočasno obvestiti o morebitni spremembi teh podatkov.
Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Družba, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko Družba obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, še zlasti če Družba uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.
Za uveljavljanje pravic in obveznosti, ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov, naj Udeleženec piše Družbi na elektronski naslov ali naslov sedeža Družbe oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.


Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da sme Družba posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupati Organizatorju. Organizator sme  osebne podatke obdelovati skladno veljavno zakonodajo, ter z opredeljenimi nameni, ki so sledeči; izvedba nagradne igre, žrebanje in podelitev nagrad ter obveščanje udeležencev o pomembnih dejstvih nagradne igre in nagrajencev o prejeti nagradi.


Osebni podatki se uporabljajo in hranijo vse do preklica s strani udeležencev v skladu s Pravili, razen če zakon predpisuje drugače.


Udeleženci smejo v vsakem trenutku zahtevati izbris ali prekinitev uporabe njihovih osebnih podatkov za posamezen namen. V kolikor takšen zahtevek vložijo v času trajanja nagradne igre in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za potrebe nagradne igre, prenehajo sodelovati v nagradni igri.


Organizator si bo prizadeval uporabiti vse razumno uporabne organizacijske in tehnične ukrepe, da se osebni podatki udeležencev v nagradni igri obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.


Z drugimi podrobnostmi, povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem svojih pravic, se udeleženci seznanijo v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, ki sta objavljena na spletnem mestu Družbe.

 

 


DOKUMENTACIJA

13. člen


Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani Organizator oziroma Družba, odvisno od namena hrambe, in sicer se:


- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre in ta Pravila hranijo v prostorih Družbe pet (5) let;
- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija)  hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.


Po preteku zgoraj navedenih rokov Organizator oziroma Družba dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.
 


KONČNE DOLOČBE

14. člen


Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema vse pravice in obveznosti opredeljene v teh Pravilih in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov, ter ravnanjem z njimi. 


Organizator in/ali Družba ne odgovarjata za zapoznele, nepopolne, ali drugače neustrezne prijave v nagradno igro.
Odločitev Družbe o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.


V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna glede na vse morebitne druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.


Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni Družbe. 


Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani Družbe v zapiskih, kjer so navedena pravila nagradne igre.


Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja tudi ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih udeleženci posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook. 


Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke in sumi, da je zlorabil nagradno igro.


Vse osebe, povezane z nagradno igro soglašajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.


Sežana, 23.11.2021

NAZAJ

bottom of page